BACK

NEWS

お知らせ
  • お知らせはありません。

急な病気やケガの際、ご利用いただける情報をまとめましたのでご利用ください。 Information for you to use in the event of a sudden illness or injury 有用的信息全部汇总起来了,突然生病或受伤时,请利用。 提供在突然生病或受傷時有用的資訊總匯,請多加利用。 위급한 병이나 다친 경우에 이용하실 수 있는 정보를 모아놓았으니 이용해주시기 바랍니다. Hemos resumido la información para que la utilice en caso de sufrir una enfermedad repentina o una lesión. Informações úteis em casos de doenças ou ferimentos inesperados. Tập hợp các thông tin mà bạn có thể sử dụng khi bị thương hoặc bị bệnh đột ngột. Pinagsama-sama ang impormasyong maaari ninyong gamitin sa oras ng biglaang sakit o pinsala sa katawan.

●新型コロナウイルス感染症とは?

・インフルエンザや風邪と同様、飛沫感染や接触感染で感染します

・感染すると、発熱・咳などの呼吸器症状が現れます


●「新しい生活様式」の実践をお願いします


●新型コロナウイルス感染症に感染した不安がある場合は、専用の「府民向け相談窓口」にご相談ください

電話番号:06-6944-8197 ファックス番号:06-6944-7579 (9:00~18:00 土日祝も実施)

※電話番号・ファックス番号のおかけ間違いにご注意ください


●3つの密を避けましょう!

①換気の悪い密閉空間

②多数が集まる密集場所

③間近で会話や発声する密接場面

●Requests based on the Response Policy at the Red Stage(state of emergency)


●What is the novel coronavirus infection?

・Similar to influenza and the common cold, infection can occur by contact or droplet transmission.

・People infected with the virus show respiratory symptoms such as fever and coughing.


●Requests : When you plan to join events or parties


●Practice a "New Lifestyle"


●If you suspect that you may be infected with novel coronavirus, please consult with:

Osaka Information Service for Foreign Residents, Osaka Foundation of International Exchange (OFIX) :Tel 06-6941-2297

-Monday and Friday: 9am - 8pm (except national holidays)

-Tuesday/ Wednesday/Thursday: 9am - 5:30pm (except national holidays)

-2nd and 4th Sundays: 1pm – 5pm


●Avoid the "Three Cs"!

1.Closed spaces with poor ventilation.

2.Crowded places with many people nearby.

3.Close-contact settings such as close-range conversations.

●何为新型冠状病毒性肺炎感染症?

・与流感及感冒一样,会通过飞沫感染或接触感染而被感染

・被感染后,有发烧・咳嗽等呼吸道症状出现


●请努力适应“新的生活方式”


●如果担心是否感染上新型冠状病毒性肺炎的话,请与大阪府国际交流财团(OFIX)的“外国人咨询”进行咨询。

电话:06-6941-2297

(周一・周五 9:00~20:00 / 周二・周三・周四 9:00~17:30 / 第2・4周日 13:00~17:00 ※节假日除外)


●避开3密

①通风不好的密闭空间

②人群聚集的密集场所

③近距离谈话等的密切接触场面

●何為新型冠狀病毒性肺炎感染症?

・與流感及感冒一樣,會通過飛沫感染或接觸感染而被感染

・被感染後,有發燒・咳嗽等呼吸道症狀出現


●請努力適應“新的生活方式”


●如果擔心是否感染上新型冠狀病毒性肺炎的話,請與大阪府國際交流財團(OFIX)的「外國人諮詢」進行諮詢。

電話:06-6941-2297

(周一・周五 9:00~20:00 / 周二・周三・周四 9:00~17:30 / 第2・4周日 13:00~17:00 ※公休日除外)


●避开3密

①通风不好的密闭空间

②人群聚集的密集场所

③近距离谈话等的密切接触场面

LOCATE

医療機関を探したい Search for a medical 想寻找医疗机构 想尋找醫療機構 의료기관을 찾고 싶다 Deseo realizar la búsqueda de un centro médico Pretende procurar instituições médicas Bạn muốn tìm cơ sở y tế Gustong maghanap ng medikal na institusyon

訪日外国人旅行者受入れ医療機関のご案内

 大阪に来られた外国人旅行者が不慮のけがや病気になった際に、スムーズに医療機関にアクセスできるよう、医療機関の協力のもと、外国人患者の受入れが可能な医療機関を選定しています。

 なお、日本語以外の各言語と更新時点が異なるため、掲載されている内容が異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

※当該情報は、あくまで一覧作成時点の情報であり、変更の可能性があります。事前に連絡をするなど必ず確認の上、受診するようにしてください。

Medical institutions offering medical care to non-Japanese patients visiting Japan

 To help non-Japanese visitors to Osaka smoothly use medical institutions in the event of an unforeseen injury or illness, medical institutions offering care to non-Japanese patients have been selected with cooperation from the medical institutions.

*This information was current as of the time the list was created and is subject to change. Call to confirm before visiting a medical institution.

接受旅日国外游客的医疗机构介绍

 为了让来到大阪的国外游客在意外受伤或生病时,能够轻松地前往医疗机构,在医疗机构的帮助下,我们选定了能够接收国外患者的医疗机构。

※本信息为制作一览表时的信息,有可能变更。请务必在事先联系确认后,再前往就诊。

接受旅日國外遊客的醫療機構介紹

 為了讓來到大阪的國外遊客在意外受傷或生病時,能夠輕鬆地前往醫療機構,在醫療機構的協助下,我們選定了能夠接收國外患者的醫療機構。

※本資訊為製作一覽表時的資訊,有可能變更。請務必在事先聯繫確認後,再前往就診。

방일 외국인 여행객 수용 의료기관의 안내

 오사카에 오신 외국인 여행객이 예상치 못하게 다치거나 병에 걸린 경우에 원활히 의료 기관에 가실 수 있도록, 의료 기관의 협력 하에 외국인 환자의 수용이 가능한 의료기관을 선정하고 있습니다.

※해당 정보는 어디까지나 목록 작성 시점의 정보이며, 변경될 가능성이 있습니다. 사전에 연락을 하는 등 반드시 확인하신 후 진료를 받도록 해주십시오.

Información sobre centros médicos disponibles para viajeros extranjeros que visitan Japón

 Aquí puede ver los centros médicos que aceptan pacientes extranjeros gracias a la cooperación de las instituciones sanitarias, con el propósito de que los viajeros de otros países que hayan venido a Osaka puedan acceder a un centro médico cómodamente, en caso de sufrir una lesión o enfermedad inesperada.

*Esta información se elaboró a la hora de crear la lista, por lo que existe la posibilidad de que se hayan producido cambios. Antes de acudir al centro, póngase en contacto, sin falta, con el centro y, a continuación, acuda a que le hagan el examen médico.

Informações sobre instituições médicas disponíveis para atender turistas estrangeiros no Japão

 Para facilitar o acesso ao atendimento médico, em casos de ferimentos ou doenças imprevisíveis durante a sua visita em Osaka; sob a cooperação das instituições médicas, foram selecionadas algumas instituições que atendem pacientes estrangeiros.

* As informações estão sujeitas a alterações, por serem elaboradas conforme a disponibilidade do momento. Por isso, para sua confirmação, antes de dirigir-se à instituição marque a consulta médica.

Hướng dẫn về các cơ sở y tế tiếp nhận du khách nước ngoài đến Nhật Bản

 Với sự hợp tác của các cơ sở y tế, chúng tôi chọn ra những cơ sở y tế có khả năng tiếp nhận bệnh nhân nước ngoài để du khách nước ngoài đến Osaka có thể tiếp cận cơ sở y tế một cách suôn sẻ khi bị bệnh hoặc bị thương đột xuất.

* Các thông tin này chỉ là thông tin tại thời điểm soạn thảo danh sách, và có khả năng sẽ thay đổi. Vui lòng liên lạc để xác nhận trước khi đến cơ sở để khám bệnh.

Gabay sa mga medikal na institusyong nag-aadmit ng mga dayuhang turistang dumalaw sa Japan

 Pinipili ang mga medikal na institusyong maaaring mag-admit ng dayuhang pasyente sa pakikipagtulungan sa mga medikal na institusyon upang maayos na makagamit ng medikal na institusyon kapag nagkaroon ng di-inaasahang pinsala sa katawan o sakit ang dayuhang turistang dumating sa Osaka.

* Impormasyon sa oras lamang ng paglikha ng listahan ang kinauukulang impormasyon, at maaari itong magbago. Siguraduhing tiyakin sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at iba pa, bago magpasuri.

<参考>

※スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語のページをお使いの方は、英語のページにリンクしていますので、あらかじめご了承ください。

<Reference>

* When using websites in Spanish, Portuguese, Vietnamese, or Tagalog, please note that the above URLs are linked to websites in English.

<参考>

※若使用西班牙语、葡萄牙语、越南语、他加禄语页面,则点击链接会前往向英语页面,还请知悉。

<参考>

※使用西班牙語、葡萄牙語、越南語、他加祿語的頁面會連結至英語頁面,還請知悉。

<참고>

※스페인어, 포르투갈어, 베트남어, 타갈로그어 페이지를 이용하시는 분은 영어 페이지에 링크되어 있으므로, 미리 양해 바랍니다.

<Información de referencia>

*Informamos a las personas que utilicen la página web en español, portugués, vietnamita y tagalo que dichas páginas tienen enlaces a páginas cuya información aparece en inglés.

<Referência>

* Para quem utiliza sites em espanhol, português e vietnamita, informamos que o link será para o site em inglês.

<Tham khảo>

*Với những người sử dụng trang tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Tagalog, vì những trang này được liên kết với trang tiếng Anh, nên vui lòng lưu ý khi tham khảo.

<Sanggunian>

* Para sa mga taong gagamit ng pahina sa Kastila, Portuguese, Vietnamese at Tagalog, unawain lamang antimano na naka-link ang mga ito sa pahina sa Ingles.

 大阪府の外国人医療体制の拠点及び地域拠点を担う医療機関について掲載しています。

 Lists medical institutions that are Osaka Prefecture bases and regional bases for the medical care system for non-Japanese patients.

 刊载了大阪府的承担外国人医疗体制的据点以及区域据点的医疗机构。

 刊載了大阪府承辦外國人醫療體制的據點以及區域據點的醫療機構。

 오사카부의 외국인 의료 체제의 거점 및 지역 거점을 담당하는 의료기관에 대해 게재하고 있습니다.

 Aquí puede ver las instituciones sanitarias encargadas de los centros y centros regionales del sistema sanitario para ciudadanos extranjeros de la prefectura de Osaka.

 Informação sobre as instituições médicas responsáveis pelo sistema médico para estrangeiros regional e da cidade de Osaka

 Đăng tải về các cơ sở y tế đảm nhận vai trò trọng điểm và vai trò trọng điểm của khu vực đối với hệ thống y tế dành cho người nước ngoài của tỉnh Osaka.

 Itinatala ang tungkol sa mga medikal na institusyong tumatayo bilang himpilan at lokal na himpilan ng medikal na sistema para sa mga dayuhan ng Osaka Prefecture.

 大阪府内の休日・夜間診療所について掲載しています。
※外国語での診療に対応しているわけではないのでご注意願います。

 Lists after hours (holiday and nighttime) clinics in Osaka Prefecture.
*Note that they do not necessarily offer medical care in languages other than Japanese.

 刊载了大阪府内的休息日・夜间诊疗所的相关信息。
※请注意,并不一定能够用外语进行诊疗。

 刊載了大阪府內的休息日・夜間診療所的相關資訊。
※請注意,並非能夠用外語進行診療。

 오사카 부내의 휴일・야간진료소에 대해 게재하고 있습니다.
※외국어 진료가 가능하다는 의미는 아니므로, 주의해주십시오.

 Aquí aparecen los centros que realizan exámenes médicos en días festivos, así como durante la noche de la prefectura de Osaka.
*Tenga en cuenta que estos centros médicos no siempre ofrecen sus servicios en otro idioma que no sea el japonés.

 Informações das clínicas de Osaka disponíveis ao atendimento noturno e aos feriados.
Nota: Atenção, a consulta médica não está disponível em idiomas estrangeiros.

 Đăng tải về các phòng khám hoạt động vào ngày nghỉ, ban đêm ở tỉnh Osaka.
* Lưu ý rằng các cơ sở này có thể không hỗ trợ khám, chữa bệnh bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Nhật.

 Itinatala ang tungkol sa mga klinikang bukas sa holiday at sa gabi sa Osaka Prefecture.
* Hinihiling ang pag-iingat dahil hindi nangangahulugang tumutugon sa pagsusuri at paggamot sa dayuhang wika.

See a Doctor

医療機関を受診したい Visit a medical institution 想在医疗机构就诊 想在醫療機構就診 의료기관의 진료를 받고 싶다 Deseo que me hagan un examen en un centro médico Como marcar uma consulta médica Bạn muốn khám bệnh ở cơ sở y tế Gustong magpasuri sa medikal na institusyon

 「医療」の生活情報では、急な病気、けがの際の医療機関の受診の仕方や、救急車を呼びたい時などの対応方法について、説明されています。

 Daily life information for medical care gives information on how to visit a medical institution in the event of a sudden illness or injury or call an ambulance, for example.

 在“医疗”的生活信息中,就突然生病或受伤时,在医疗机构的就诊方法,以及呼叫急救车时等情况下的应对方法进行了说明。

 在「醫療」的生活資訊中,就突然生病或受傷時,在醫療機構的就診方法,以及呼叫急救車時等情況下的應對方法進行了說明。

 「의료」의 생활정보에서는 위급한 병, 다친 경우의 의료 기관에서 진료를 받는 방법이나 구급차를 부르고 싶을 때 등의 대응 방법에 대해 설명되어있습니다.

 En el apartado «servicios médicos» que hay dentro de la información sobre la vida diaria, se explica la forma de poder realizarse un examen médico en un centro médico a la hora de sufrir una enfermedad repentina o una lesión, así como también qué hacer cuando se desea llamar a una ambulancia, etc.

 Dentro das informações essenciais para o cotidiana, consta o ítem “Atendimento Médico”, onde explica como marcar uma consulta médica em caso de doença ou ferimento inesperado e como chamar uma ambulância.

 Trong thông tin đời sống về “y tế”, chúng tôi có giải thích về cách thức khám bệnh của cơ sở y tế khi bị thương, bị bệnh đột ngột hay phương pháp hỗ trợ khi bạn muốn gọi xe cấp cứu, v.v...

 Sa impormasyon sa pamumuhay ng "medikal na serbisyo," ipinapaliwanag ang paraan ng pagpapasuri sa medikal na institusyon para sa biglaang sakit o pinsala sa katawan, paraan ng pagtugon kung nais tumawag ng ambulansya, at iba pa.

 医療機関を受診する際、言葉が通じないときにご利用いただけるツールを参考にご紹介しています。

※平成31年3月大阪府調査報告書を抜粋し、掲載しています。府がサービス内容を保証するものではございません。ご利用いただく際は、各自の責任の下、ご利用ください。

 List of tools you can use if you have trouble communicating when visiting a medical institution.

*Excerpts from the March 2019 Osaka Prefecture Survey Report. Osaka Prefecture does not guarantee these services. Use the services at your own risk.

 作为参考,介绍了在医疗机构就诊时,语言不通时可以使用的工具。

※摘录刊载了2019年3月大阪府调查报告书。大阪府不保证服务内容。在使用时,请自负责任使用。

 作為參考,介紹了在醫療機構就診時,語言不通時可以使用的工具。

在「醫療」的生活資訊中,就突然生病或受傷時,在醫療機構的就診方法,以及呼叫急救車時等情況下的應對方法進行了說明。

 의료기관에서 진료를 받을 경우, 말이 통하지 않을 때에 이용하실 수 있는 툴을 참고로 소개하고 있습니다.

※2019년 3월 오사카부 조사 보고서를 발췌해 게재하고 있습니다. 오사카부가 서비스 내용을 보증하는 것은 아닙니다. 이용하실 때는 각자의 책임 하에 이용해주십시오.

 Presentamos algunas herramientas que se pueden utilizar para poder comunicarse, a la hora de realizarse un examen médico en un centro médico.

*Extraídas del informe del estudio de la prefectura de Osaka realizado en marzo de 2019. Sus contenidos no están garantizados por los servicios de la prefectura. En caso de utilizar dichos contenidos, será bajo su propia responsabilidad.

 Apresentamos a ferramenta como referência, caso o atendimento em idioma estrangeiro não esteja disponível na instituição médica.

Atenção: são trechos extraídos do Relatório de Pesquisa de Osaka de março de 2019. A prefeitura não garante o seu conteúdo. Esteja ciente que estará sob sua responsabilidade.

 Giới thiệu các công cụ mà bạn có thể sử dụng để tham khảo khi không hiểu ngôn ngữ trong lúc khám bệnh ở cơ sở y tế.

* Thông tin đăng tải được trích dẫn từ Bản báo cáo khảo sát của tỉnh Osaka tháng 3/2019. Tỉnh Osaka không đảm bảo về nội dung của các dịch vụ. Người sử dụng tự mình chịu trách nhiệm trong việc sử dụng dịch vụ.

 Ipinapakilala bilang sanggunian ang mga tool na maaaring gamitin kapag hindi magkaunawaan dahil sa wika sa oras ng pagpapasuri sa medikal na institusyon.

* Itinatala ang halaw sa ulat ng pagsisisyasat ng Osaka Prefecture noong Marso 2019. Hindi ginagarantiya ng prefecture ang nilalaman ng serbisyo. Gamitin lamang sa sariling pananagutan.

EMERGENCY

緊急を要する Emergencies 紧急情况 緊急情況 긴급을 요한다 Necesito los servicios de urgencia No caso de emergência Trường hợp khẩn cấp Mahigpit na pangangailangan

※スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語のページをお使いの方は、英語のページにリンクしていますので、あらかじめご了承ください。

* When using websites in Spanish, Portuguese, Vietnamese, or Tagalog, please note that the above URLs are linked to websites in English.

※若使用西班牙语、葡萄牙语、越南语、他加禄语页面,则点击链接会前往向英语页面,还请知悉。

※使用西班牙語、葡萄牙語、越南語、他加祿語的頁面會連結至英語頁面,還請知悉。

※스페인어, 포르투갈어, 베트남어, 타갈로그어 페이지를 이용하시는 분은 영어 페이지에 링크되어 있으므로, 미리 양해 바랍니다.

*Informamos a las personas que utilicen la página web en español, portugués, vietnamita y tagalo que dichas páginas tienen enlaces a páginas cuya información aparece en inglés.

* Para quem utiliza sites em espanhol, português e vietnamita, informamos que o link será para o site em inglês.

*Với những người sử dụng trang tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Tagalog, vì những trang này được liên kết với trang tiếng Anh, nên vui lòng lưu ý khi tham khảo.

* Para sa mga taong gagamit ng pahina sa Kastila, Portuguese, Vietnamese at Tagalog, unawain lamang antimano na naka-link ang mga ito sa pahina sa Ingles.

Health Center

大阪府内の保健所 Public Health Centers in Osaka 大阪府内的卫生站 大阪府內的衛生局 오사카 부내의 보건소 Centros de salud pública de la prefectura de Osaka Centros de Saúde de Osaka Cơ sở chăm sóc sức khỏe trong tỉnh Osaka Mga public health center sa Osaka Prefecture