Cơ sở y tế trọng điểm tiếp nhận bệnh nhân nước ngoài

Là cơ sở y tế được tỉnh Osaka chọn làm cơ sở y tế trọng điểm tiếp nhận bệnh nhân nước ngoài trong toàn bộ khu vực tỉnh, có khả năng tiếp nhận những trường hợp bị thương nặng, và nhận được sự cấp phép của Hệ thống công nhận cơ sở y tế tiếp nhận bệnh nhân nước ngoài Nhật Bản (JMIP) do Quỹ tài trợ y tế và giáo dục Nhật Bản thực hiện.

Trung tâm y tế tổng hợp Rinku

Cơ sở y tế trọng điểm của khu vực tiếp nhận bệnh nhân nước ngoài

Là cơ sở y tế được tỉnh Osaka chọn làm cơ sở y tế trọng điểm tiếp nhận bệnh nhân nước ngoài ở mỗi cụm y tế thứ cấp, và xem xét tình trạng cải thiện môi trường hoặc kết quả thực tế trong việc tiếp nhận bệnh nhân nước ngoài.

Cụm y tế thành phố Osaka

Hệ thống bệnh viện tỉnh Osaka - Trung tâm y tế tổng hợp - cấp tính Osaka
Tổ chức pháp nhân y tế xã hội Kyowakai - Bệnh viện đa khoa Kano